Al Wakra 
 
02:30
11/27, Thu
Qatar SC 
 
Al Jaish 
 
00:00
11/30, Sun
Al Shamal 
 
Al Khor 
 
00:00
11/30, Sun
Al Khritiyat 
 
Al Shahaniya 
 
00:00
12/1, Mon
Lekhwiya 
 
Al Arabi 
 
00:00
12/1, Mon
Al Ahli 
 
Al Gharrafa 
 
02:30
12/1, Mon
Al Sadd 
 
Umm Salal 
 
02:30
12/1, Mon
Al Siliya 
 
Al Ahli 
 
00:00
12/5, Fri
Lekhwiya 
 
Al Khritiyat 
 
00:00
12/5, Fri
Al Gharrafa 
 
Al Wakra 
 
02:30
12/5, Fri
Al Khor 
 
Qatar SC 
 
00:00
12/6, Sat
Umm Salal 
 
Al Siliya 
 
00:00
12/6, Sat
Al Arabi 
 
Al Sadd 
 
02:30
12/6, Sat
Al Jaish 
 
Al Shamal 
 
02:30
12/6, Sat
Al Shahaniya 
 
Lekhwiya 
 
00:00
12/10, Wed
Al Siliya 
 
Al Gharrafa 
 
00:00
12/10, Wed
Al Wakra 
 
Al Shahaniya 
 
02:30
12/10, Wed
Al Ahli 
 
Umm Salal 
 
02:30
12/10, Wed
Al Khor 
 
Al Arabi 
 
02:30
12/10, Wed
Qatar SC 
 
Al Jaish 
 
02:30
12/11, Thu
Al Khritiyat 
 
Al Shamal 
 
02:30
12/11, Thu
Al Sadd 
 
Qatar SC 
 
00:00
12/14, Sun
Lekhwiya 
 
Al Khor 
 
00:00
12/14, Sun
Al Arabi 
 
Umm Salal 
 
02:30
12/14, Sun
Al Gharrafa 
 
Al Wakra 
 
00:00
12/15, Mon
Al Jaish 
 
Al Sadd 
 
00:00
12/15, Mon
Al Shahaniya 
 
Al Khritiyat 
 
02:30
12/15, Mon
Al Shamal 
 
Al Siliya 
 
02:30
12/15, Mon
Al Ahli 
 
Lekhwiya 
 
00:00
12/20, Sat
Al Khor 
 
Al Shahaniya 
 
00:00
12/20, Sat
Al Siliya 
 
Al Jaish 
 
02:30
12/20, Sat
Umm Salal 
 
Al Sadd 
 
02:30
12/20, Sat
Al Khritiyat 
 
Al Shamal 
 
00:00
12/21, Sun
Al Wakra 
 
Al Arabi 
 
00:00
12/21, Sun
Al Gharrafa 
 
Al Ahli 
 
02:30
12/21, Sun
Qatar SC 
 
Al Siliya 
 
08:00
6/30, Tue
Qatar SC 
 
Al Khritiyat 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shahaniya 
 
Al Khor 
 
08:00
6/30, Tue
Al Ahli 
 
Umm Salal 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shamal 
 
Al Sadd 
 
08:00
6/30, Tue
Al Wakra 
 
Al Arabi 
 
08:00
6/30, Tue
Al Jaish 
 
Al Gharrafa 
 
08:00
6/30, Tue
Lekhwiya 
 
Al Khritiyat 
 
08:00
6/30, Tue
Al Wakra 
 
Al Shamal 
 
08:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Al Siliya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khor 
 
Al Sadd 
 
08:00
6/30, Tue
Umm Salal 
 
Lekhwiya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Jaish 
 
Al Shahaniya 
 
08:00
6/30, Tue
Qatar SC 
 
Al Ahli 
 
08:00
6/30, Tue
Al Gharrafa 
 
Al Jaish 
 
08:00
6/30, Tue
Al Ahli 
 
Al Siliya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Gharrafa 
 
Al Khor 
 
08:00
6/30, Tue
Qatar SC 
 
Al Sadd 
 
08:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Al Wakra 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shahaniya 
 
Umm Salal 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khritiyat 
 
Lekhwiya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shamal 
 
Al Wakra 
 
08:00
6/30, Tue
Umm Salal 
 
Qatar SC 
 
08:00
6/30, Tue
Al Gharrafa 
 
Al Shahaniya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khor 
 
Al Khritiyat 
 
08:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Al Ahli 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shamal 
 
Al Siliya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Jaish 
 
Al Sadd 
 
08:00
6/30, Tue
Lekhwiya 
 
Umm Salal 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shahaniya 
 
Al Sadd 
 
08:00
6/30, Tue
Al Ahli 
 
Al Gharrafa 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khor 
 
Al Siliya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shamal 
 
Al Jaish 
 
08:00
6/30, Tue
Qatar SC 
 
Al Arabi 
 
08:00
6/30, Tue
Al Wakra 
 
Lekhwiya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khritiyat 
 
Al Khor 
 
08:00
6/30, Tue
Al Jaish 
 
Al Khritiyat 
 
08:00
6/30, Tue
Al Ahli 
 
Al Wakra 
 
08:00
6/30, Tue
Lekhwiya 
 
Qatar SC 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shamal 
 
Umm Salal 
 
08:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Al Shahaniya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Gharrafa 
 
Al Siliya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Sadd 
 
Al Siliya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khritiyat 
 
Al Sadd 
 
08:00
6/30, Tue
Qatar SC 
 
Lekhwiya 
 
08:00
6/30, Tue
Umm Salal 
 
Al Ahli 
 
08:00
6/30, Tue
Al Wakra 
 
Al Jaish 
 
08:00
6/30, Tue
Al Gharrafa 
 
Al Arabi 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shahaniya 
 
Al Shamal 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khor 
 
Al Wakra 
 
08:00
6/30, Tue
Al Siliya 
 
Qatar SC 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khritiyat 
 
Al Arabi 
 
08:00
6/30, Tue
Lekhwiya 
 
Al Shahaniya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Jaish 
 
Al Khor 
 
08:00
6/30, Tue
Al Sadd 
 
Umm Salal 
 
08:00
6/30, Tue
Al Ahli 
 
Al Gharrafa 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shamal 
 
Al Sadd 
 
08:00
6/30, Tue
Al Gharrafa 
 
Al Siliya 
 
08:00
6/30, Tue
Umm Salal 
 
Lekhwiya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shahaniya 
 
Al Shamal 
 
08:00
6/30, Tue
Al Jaish 
 
Al Ahli 
 
08:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Qatar SC 
 
08:00
6/30, Tue
Al Wakra 
 
Al Khritiyat 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khor 
 
Al Arabi 
 
08:00
6/30, Tue
Al Siliya 
 
Al Shahaniya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shamal 
 
Al Jaish 
 
08:00
6/30, Tue
Al Sadd 
 
Lekhwiya 
 
08:00
6/30, Tue
Al Ahli 
 
Umm Salal 
 
08:00
6/30, Tue
Qatar SC 
 
Al Khor 
 
08:00
6/30, Tue
Al Wakra 
 
Al Gharrafa 
 
08:00
6/30, Tue
Al Khritiyat 
 
Al Sadd 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shamal 
 
Qatar SC 
 
08:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Al Khor 
 
08:00
6/30, Tue
Umm Salal 
 
Al Ahli 
 
08:00
6/30, Tue
Al Shahaniya 
 
Al Wakra 
 
08:00
6/30, Tue
Al Gharrafa 
 
Al Siliya 
 
08:00
6/30, Tue
Lekhwiya 
 
Al Khritiyat 
 
08:00
6/30, Tue
Al Jaish